straki.jpg

Badania są zgodnie z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR) ustanowionym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 22 z dnia 30 października 2008 roku, jak również Krajowym Programem Badań (KPB) przyjętym w 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów (www.nauka.gov.pl/nauka).

W ramach KPBNiPR proponowany projekt obejmuje następujące priorytetowe obszary badawcze: energia i infrastruktura (pkt. 3), nowoczesne technologie dla gospodarki (pkt. 4), środowisko i rolnictwo (pkt. 5).

W obszarze energia i infrastruktura (3) proponowana technologia jest „czystą” technologią. Na tym obszarze wpisuje się w takie kierunki badań jak:

  • zmniejszenie energochłonności produkcji (3.1), wykorzystanie rozproszonych źródła energii i zwiększenie efektywności użytkowania energii finalnej;
  • efektywne wykorzystanie krajowych zasobów surowców kopalnych z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego (3.2.), poprzez technologie wychwytu, transportu i składowania dwutlenku węgla w roślinach i ich integracją z procesami wytwarzania energii;
  • rozwój alternatywnych  źródeł energii – odnawialnej (3.3) poprzez rozwój bezpiecznych i ekologicznych technologii wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (biogazownie, energetyka słoneczna);
  • nowoczesne konstrukcje, technologie i materiały w budownictwie (3.4) poprzez wykorzystanie w szklarni „aktywnych termicznie” ścian.

W obszarze nowoczesne technologie dla gospodarki (4) proponowana technologia łączy badania z zakresu chemii, fizyki, biologii, nauk technicznych i informatyki prowadząc do powstania nowej generacji szklarni o udoskonalonych właściwościach. Na tym obszarze wpisuje się w kierunku badań technologie i materiały (4.2), poprzez opracowanie nowej technologii i algorytmów systemu nadzorującego magazynowania energii w układzie biogazownia-szklarnia

W obszarze środowisko i rolnictwo (5) projekt skupia się na produkcji bioenergii i wykorzystaniu jej do produkcji szklarniowej warzyw i grzybów. Dzięki opracowaniu nowego typu szklarni umożliwia znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię do produkcji szklarniowej. Na tym obszarze wpisuje się w takie kierunki badań jak zintegrowane i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych (5.2.) poprzez zamknięcie cyklu wykorzystania wody w układzie biogazownia-szklarnia oraz technologie służące ograniczeniu zagrożenia klimatu, atmosfery i powierzchni ziemi (5.3.) poprzez rozwój technik mało- i bezodpadowych, energo- i surowcooszczędnych w produkcji biogazu i produkcji szklarniowej oraz recyklingu odpadów organicznych.

W ramach KPBNiPR, projekt wpisuje się w następujące strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych: zaawansowane technologie pozyskiwania energii; zaawansowane technologie materiałowe oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zrównoważonego rozwoju kraj

 Badania są zgodne z Krajowym Programem Badań (KPB) w zakresie: nowe technologie w zakresie energetyki (1); nowoczesne technologie materiałowe (4); środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo (5).