Logo

Goście

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

dr inż. Agnieszka Jasińska

1.   Przebieg kariery zawodowej:

 

1.10.2012-30.09.2013 – Asystent w Katedrze Warzywnictwa

1.10.2013 – obecnie – Adiunkt w Katedrze Warzywnictwa

1.11.2012-31.07.2015 Starszy Referent Techniczny – międzynarodowy projekt „Food to Waste to Food” (F2W2F, umowa nr ECO/11/304388) w ramach programu Komisji Europejskiej CIP ECO-Innovation

 

 

Tytuły:

2007 Magister inżynier zakresie Ogrodnictwa; „Wpływ podłoża na wzrost grzybni boczniaka mikołajkowegoPleurotus eryngii (Fr.) Quel”

2012  Doktor Inżynier Nauk Rolniczych w zakresie Ogrodnictwa; „Wpływ rodzaju podłoża i czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie polówki wiązkowej – Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.”

 

2.    Tematyka badawcza:

 

 

Agnieszka Jasińska swoje badania naukowe prowadzi w m.in. zakresie uprawy grzybów jadalnych i leczniczych; wtórnego wykorzystania podłoży po uprawie grzybów do uprawy innych gatunków grzybów oraz roślin ogrodniczych; wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni w uprawie grzybów oraz roślin ogrodniczych. Była wykonawcą badawczego grantu promotorskiego „Wpływ rodzaju podłoża i czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.”. W latach 2012-2015 brała udział w grancie europejskim pt. „Food to Waste to Food” (F2W2F) w wyniku, którego opracowano technologię utylizacji resztek organicznych i przetwarzanie ich na biogaz oraz ponowne ich wykorzystanie do uprawy ogrodniczej. Dzięki połączeniu w jeden system biogazowni oraz nowego typu szklarni, odpady organiczne będą przetwarzane na żywność prawie bez emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

3.    Prowadzone badania:

 

a.    w ramach grantów

 

Grant Promotorski: “Wpływ rodzaju podłoża i czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie polówki wiązkowej Agrocybe aegerita (Brig.) Sing.” Umowa nr 0357/B/p01/2010/39 do wniosku nr N N310 035739 data rozpoczęcia: 2010-12-07, data zakończenia: 2012-08-06

Wykonawca projektu w programie międzynarodowym – 5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388, data rozpoczęcia: 2012-08-01, data zakończenia: 2015-07-31, tytuł: Food to waste to food. Na stanowisku: Starszy referent techniczny

 

b.    w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

 

Otrzymane w kolejnych latach Dotacje dla Młodych Naukowców na realizowanie tematów badawczych:

Rok 2011: „Wpływ dodatku wapnia i magnezu do podłoża z trocin na wzrost i plonowanie polówki wiązkowejAgrocybe aegerita (Brig.) Sing.” 2011

Rok 2013:Wykorzystanie kompostowanego papieru biurowego suplementowanego masą pofermentacyjną z biogazowni oraz wermikompostu jako alternatywa dla torfu w uprawie pierścieniaka uprawnego (Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill) oraz Czernidłaka kołpakowatego (Coprinus commatus (O.F. Müll.) Pers.)”

Rok 2014: „Wykorzystanie kompostowanego papieru biurowego suplementowanego masą pofermentacyjną z biogazowni oraz wermikulitu ekspandowanego jako alternatywa dla okrywy torfowej w uprawie grzybów”

Rok 2015: „Wykorzystanie podłoża po uprawie warzyw suplementowanego masą pofermentacyjną, jako składnik okrywy w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych”

 

c.    inne badania

 

4.    Dydaktyka:

 

a.    realizowane główne przedmioty:

 

Rośliny i Grzyby lecznicze (ćwiczenia); Rośliny zielarskie i grzyby uprawne (ćwiczenia), Rośliny zielarskie, grzyby uprawne i lecznicze (ćwiczenia), Uprawa warzyw w pomieszczeniach (ćwiczenia, wykłady); Wybrane zagadnienia z Warzywnictwa (ćwiczenia/wykłady); Jakość i wartość biologiczna warzyw (ćwiczenia), Nowe Kierunki w uprawie warzyw w pomieszczeniach (ćwiczenia, wykłady, II stopień); Nowe Technologie uprawy grzybów (ćwiczenia, wykłady, II stopień); Pracownia komputerowa (ćwiczenia, II stopień); Ogrodnictwo zrównoważone (ćwiczenia, wykłady, II stopień); Zrównoważone rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo, Sustainable horticulture (j. ang, ćwiczenia/wykłady), Modern trends in horticulture (j. ang, ćwiczenia/wykłady).

 

b.    magistranci - liczba wykształconych: 1

     inżynieranci - liczba wykształconych: 3

 

c.    recenzje prac magisterskich i inżynierskich: 4 

 

5.    Kształcenie kadr:

 

a.    doktoraty - liczba wykształconych – 0

 

b.    wykonane recenzje prac doktorskich, ocena dorobku naukowego na tytuły i stopnie naukowe (prof., dr hab.) - 0

 

c.    inne

 

6.    Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne (w Uczelni i poza Uczelnią)

 

W związku z udziałem w międzynarodowym projekcie badawczym, F2W2F – w ramach grantu europejskiego 5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388, obejmującą prowadzenie doświadczeń w norweskiej jednostce badawczej, nie brałam czynnego udziału w punktowanych komisjach w ramach działalności na rzecz Uczelni, Wydziału ani Katedry.

W ramach Katedry Warzywnictwa

1. W latach 2013-2014 organizacja 3 cyklicznych spotkań międzynarodowej grupy badawczej F2W2F – w ramach grantu europejskiego 5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388

2. Pełnienie funkcji tłumacza symultanicznego w mowie podczas w/w spotkań.

3. Organizacja kilku spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz klientami technologii produkowanej w ramach międzynarodowego projektu badawczego F2W2F, grantu europejskiego 5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388

4. Opieka nad laboratorium biologicznym i chemicznym (zaopatrzenie, naprawa)

5. Od października 2014 roku prowadzenie Wirtualnego Dziekanatu Katedry Warzywnictwa:

- układanie planów zajęć dydaktycznych ma kierunkach Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu

- rozliczanie i bilansowanie godzin dydaktycznych w Katedrze

- opracowanie planów i treści programowych przedmiotów na tablicach informacyjnych Katedry

- bieżąca koordynacja wykonania godzin dydaktycznych

- praca z modułem Pensum – koordynowanie terminowego wykonywania zadań przez pracowników Katedry.

6. Organizacja otwarcia prototypowej szklarni w ramach projektu F2W2F, grantu europejskiego 5/2012/UE, umowa nr ECO/11/304388, która odbędzie się w pierwszej połowie 2015 roku z udziałem Władz Uczelni oraz Najwyższych Urzędników Państwowych

7. Koordynacja wizyt naukowców z innych jednostek naukowych (głownie zagranicznych); grudzień 2015 - Mária Takácsné Hájos z Katedry Nauk Ogrodniczych Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech

 

7.    Osiągnięcia:

 

a.    liczba publikacji ogółem: 63

liczba prac oryginalnych – 13; w tym z IF 3

liczba prac przeglądowych – 6; w tym z IF 1

liczba monografii i książek: 2 książki

Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum- biologia, uprawa i właściwości lecznicze. 2012. Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Sławomir Sokół, Małgorzata Jędryczka, Adam Kwieciński, Izabella Binkowska, Jolanta Lisiecka, Iwona Sas-Golak, Agnieszka Jasińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; ISBN 987-83-7160-664-9

Polówka południowa Agrocybe cylindracea – biologia, uprawa i właściwości prozdrowotne 2015. Red. Sobierlski i M. Siwulski; M. Siwulski, K. Sobieralski, S. Sokół, A. Jasińska, I. Golak-Siwulska, M. Jędryczka, L. Błaszczyk, Łuszczyński J., Górka K., A. Kwieciński,. ISBN 978-83-7160-813-1. 86 s. Wydawnictwo UP w Poznaniu

liczba rozdziałów w monografiach: 3

liczba referatów konferencyjnych i prac pupularno-naukowych – 40

liczba cytowani: 9

 

b.      inne osiągnięcia

 

8.    Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

 

-       Dyplom za serię posterów na VI International Scientific Conference for Students and PhD Students 21-24.09.2010 Lwów, Ukraina

- Dyplom potwierdzający ukończenie 95 godzin szkolenia „Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. Wielkopolskiego – szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off”

- Laureatka (II miejsce) Treningu Liderów Przedsiębiorczości w ramach projektu „Nauka, która lubi biznes – program wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce”

- Opieka nad Kolekcją Grzybów Uprawnych i Leczniczych Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

-       Nagroda za najlepszy poster w sekcji „Botany and Plant Introduction” na VII International Scientific Conference for Students and PhD Students 4.-8.04.2011 Lwów, Ukraina

- Szkolenie „Otwieram własny biznes i możliwości jego rozwoju w oparciu o środki pochodzące z Unii Europejskiej” – udział w szkoleniu; 12 maj 2011

-       Recenzja wydawnicza artykułu “Comparative study of mycelia growth and sporophore yield of Auricularia polytricha (Mont.) Sacc on selected palm oil wastes as fruiting substrate” do czasopisma Applied Microbiology and Biotechnology. Ref.:  Ms. No. AMAB-D-12-00413

- Nagroda Zespołowa III stopnia Za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami. Rektor UP Poznań Grzegorz Skrzypczak, listopad 2015

- Szkolenie: Pisanie artykułów naukowych; Warszawa, 21 stycznia 2016

 

9.    Zainteresowania, hobby: fotografia (koncertowa, muzyczna), podróże, taniec (folkowy, polski, irlandzki, bretoński itp.); kinematografia polska i światowa; 

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa