Logo

Goście

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

mgr inż. Luiza Dawidowicz

 

1. Przebieg kariery naukowej:

 - od 2014 - doktorant, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa. Dziedzina – nauki rolnicze, dyscyplina – ogrodnictwo. Temat pracy doktorskiej: Wpływ niektórych czynników uprawowych na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.”, opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Siwulski (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

- 2013-2014, magister, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierunek: Ogrodnictwo ogólne. Temat pracy magisterskiej:„Zawartość metali ciężkich w glebie i wybranych gatunkach roślin drzewiastych rosnących w terenach zurbanizowanych”, promotor: dr inż. Bartosz Markiewicz (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). 

- 2009-2013, inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierunek: Ogrodnictwo ogólne. Temat pracy inżynierskiej:„Zawartość kadmu, niklu i ołowiu w wybranych gatunkach roślin drzewiastych w terenach miejskich”, promotor: dr inż. Bartosz Markiewicz (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). 

- 2007-2008, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu. Kierunek: Zarządzanie BHP. Temat pracy dyplomowej: „Ekologistyka”, promotor: dr inż. Miła Kwapiszewska-Antas. 

 - 2005-2007, magister, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek: Ochrona Środowiska, Specjalność: Ochrona i kształtowanie środowisk lądowych. Temat pracy magisterskiej: „Dynamika populacyjna Chara vulgaris L. na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu”, promotor: prof. dr hab. Lubomira Burchardt (Wydział Biologii, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza). 

 - 2002-2005, licencjat, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach. Kierunek: Ochrona środowiska. Temat pracy licencjackiej: „Linie elektroenergetyczne i ich oddziaływanie na środowisko”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Siepak (Wydział Chemii, Zakład Analizy Wód i Gruntów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza). 

2. Tematyka badawcza:

- grzyby jadalne i lecznicze (uprawne oraz dzikie), zwłaszcza z rodzaju boczniak (Pleurotus ssp.)

 - metody rozmnażania grzybów jadalnych i leczniczych

- naukowe podstawy towarowej produkcji grzybów jadalnych i leczniczych

- pozyskiwanie ze stanowisk naturalnych różnych gatunków grzybów

- bioakumulacja metali ciężkich w grzybach uprawnych i dziko rosnących

- bioakumulacja metali ciężkich w roślinach drzewiastych z terenów zurbanizowanych

- urządzanie i pielęgnacja zieleni, projektowanie ogrodów, rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

- inwazyjne gatunki obce oraz rośliny przyjazne pszczołom

3. Prowadzone badania:

a. w ramach grantów

- Wykonawca: Dawidowicz L. 2017-2018. Projekt ININ+ – projekt pn. „EkoBioFood – PULS Plantinova PPNT” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pn. „Inkubator Innowacyjności+” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych”.

- Udział w grancie – funkcja głównego projektantai koordynatora zespołu projektowego w grancie zdobytym przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu na realizację projektu na rzecz ochrony owadów pszczołowatych pt. „Pszczeli Ogród Zmysłów” – grant przyznany w ramach konkursu grantowego organizowanego w ramach IV edycji programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom 2014” Fundacji Nasza Ziemia ufundowanym przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. Czas trwania: styczeń – październik 2014.

b. w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

- Przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2015 – nr zadania badawczego nr 507.649.87. Temat badawczy „Wpływ rodzaju pożywki agarowej i temperatury inkubacji na wzrost grzybni Pleurotus cystidiosus Miller”.

- Przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2016 – nr zadania badawczego nr 507.649.11. Temat badawczy „Wpływ rodzaju podłoża oraz dodatków do podłoża na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.”

- Przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2017 – nr zadania badawczego nr 507.649.30. Temat badawczy „Wpływ wilgotności i sposobu termicznego traktowania podłoża na wzrost grzybni i plon boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.”

 - Przyznana Dotacja dla Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich na rok 2018  – nr zadania badawczego nr 507.649.01. Temat badawczy „Określenie optymalnej temperatury uprawy, w której plon boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.jest najwyższy a owocniki są najlepszej jakości”

c. inne badania

Opieka nad Kolekcją Grzybów Uprawnych i Leczniczych Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kolekcja liczy obecnie kilkaset ras i izolatów różnych grzybów uprawnych i patogenicznych, które zostały pozyskane na drodze prowadzonych badań, ze stanu naturalnego oraz wymiany z placówkami naukowymi w Polsce i za granicą.

4. Dydaktyka:

a. realizowane główne przedmioty

- Mykologia i wpływ grzybów na zdrowie człowieka - ćwiczenia

- Ogólna i polowa uprawa warzyw – ćwiczenia

- Nowe technologie uprawy grzybów – ćwiczenia

- Ogrodnictwo zrównoważone – ćwiczenia

- Jakość i wartość biologiczna warzyw – ćwiczenia

- Uprawa warzyw w pomieszczeniach - ćwiczenia

- Rośliny zielarskie i grzyby uprawne - ćwiczenia

- Sustainable horticulture - ćwiczenia

- Vegetable, mushroom and herbst production - ćwiczenia

- Nowe kierunki w uprawie warzyw w pomieszczeniach - ćwiczenia

- Warzywnictwo II - ćwiczenia

- Rośliny zielarskie i grzyby uprawne - ćwiczenia

- Rośliny zielarskie, grzyby uprawne i lecznicze - ćwiczenia

b. magistranci; inżynieranci

c. recenzje prac magisterskich i inżynierskich

5. Kształcenie kadr:

a. doktoraty - liczba wykształconych 

b. wykonane recenzje prac doktorskich, rozprawy habilitacyjnej

6. Pełnione funkcje naukowe i organizacyjne (w Uczelni i poza Uczelnią):

- członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański (od 2013) oraz Wiceprezes Sekcji Florystycznej SITO (od 2015). Członek Zarządu SITO (od 11.05.2015 do 28.05.2019)

- członek Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (od 2016)

- członek komisji stałej „Zespół ds. Promocji” powołanej Zarządzeniem nr 1/2016 Dziekana WOiAK Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 12.09.2016 r. (do 31.08.2020 r.)

- funkcja Prezesa Koła Naukowego Ogrodników (od 17.10.2012 do 13.11.2014)

- funkcja Prezesa Sekcji Florystycznej Koła Naukowego Ogrodników (od 15.10.2012 do 22.10.2014)

- funkcja Sekretarza Koła Naukowego Ochrony Środowiska (od 16.02.2012 do 07.03.2013)

- funkcja Wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego WOiAK (do 17.06.2014) (członek Rady Samorządu Studenckiego WOiAK, członek Rady Wydziału WOiAK, członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej)

- funkcja Sekretarza Samorządu Studenckiego WOiAK (do 17.06.2014)

- członek Konwentu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2009-2014  (członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Organizacja Balu Przyrodnika)

- członek Rady Programowej „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (lata 2010-2014) oraz autorstwo wielu artykułów

- członek Koła Naukowego Botaników w latach 2009-2014 (m. in. praca nad inwentaryzacją flory naczyniowej cmentarzy na Cytadeli w Poznaniu)

7. Osiągnięcia:

a. ogólna ilość prac: 64 prac oryginalnych (w tym 4 publikacje z Impact Factor z listy A MNiSW oraz 3 publikacje z listy B MNiSW)

8 prac pupularno-naukowych

37 referatów i posterów konferencyjnych międzynarodowych i 96 referatów i posterów konferencyjnych krajowych

23 nagrody i wyróżnienia konferencyjne oraz 4 nagrody oraz listy gratulacyjne od JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

liczba cytowań według Web of Science - 24, bez autocytowań - 23

H - index 2

liczba punktów MNiSW - 345 

b. wdrożenia i patenty

Patent krajowy oraz zgłoszenie know-how. 2018-2019. Numer zgłoszenia/patentu: P.428660 z dnia 24.01.2019 r. Tytuł wynalazku: „Technologia wytwarzania podłoża do uprawy grzybów z wykorzystaniem słomy konopnej oraz traw energetycznych”. Kierownik projektu dr inż. Agnieszka Jasińska. Udział procentowy Luiza Dawidowicz – 20%. 

c. inne osiągnięcia

- 03.06.2019-02.09.2019 – praktyka w ramach programu Erasmus+ w Drammen w Norwegii. Instytucja przyjmująca: Lindum AS – Reaserch and Development Department. Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka Jasińska, Ketil Stoknes. Temat praktyki: „The genus Pleurotus in Norway: biodiversity, cultivation on alternative substrates and potential application as alternative packing materials”.

- 01.08.2017-30.09.2017 – praktyka w ramach programu Erasmus+ w Palermo we Włoszech. Instytucja przyjmująca: Department of Agricultural and Forestry Sciences, University of Palermo. Opiekun naukowy: prof. Giuseppe Venturella. Temat praktyki: „The genus Pleurotus in the Mediterranean area: biodiversity, cultivation and potential application as medicinal on human and animals”. 

- Certyfikat ukończenia Podstawowego Kursu Florystycznego I° pod patronatem Koła Naukowego Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 05-06.03.2010.

- Certyfikat ukończenia Kursu Florystycznego II° pod patronatem Koła Naukowego Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 09-10.03.2012.

- Certyfikat ukończenia Kursu Florystycznego III° pod patronatem Koła Naukowego Ogrodników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 13-14.04.2012

- Certyfikat ukończenia Kursu Podstaw Obsługi Programu AutoCad wydany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna 01.06.2011

- Certyfikat ukończenia Kursu AutoCad „Podstawowe narzędzia edycyjne” wydany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie, 10-12.03.2016

- Certyfikat ukończenia 3-semestralnego Studium Gospodarstwa Domowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 10.02.2012

- Certyfikat ukończenia Kursu Ochrony Zdrowia Studium Gospodarstwa Domowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 10.02.2012

- Certyfikat ukończenia Międzynarodowego Kursu „The Baltic Sea Environment” koordynowanego przez Uppsala University w Szwecji, zakończonego egzaminem w dniu 13.05.2004

- Certyfikat ukończenia kursu dokształcającego nr KJA/14/2019 wydany w RP: „Język angielski w środowisku akademickim” – 20 godzin dydaktycznych (październik 2018-styczeń 2019). Wydane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

- udział w I poznańskiej edycji konkursu Three Minute Thesis®, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, University of Queensland (Australia). Tytuł prezentacji: „Wpływ wybranych czynników uprawowych na wzrost grzybni i owocników boczniaka łyżkowatego Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.”, 01-03.03.2017 r.

8. Uzyskane nagrody i wyróżnienia, inne osiągnięcia:

- nagroda JM Rektora UP w Poznaniu w uznaniu dobrych wyników w studiach i szczególnego zaangażowania na rzecz Uczelni oraz środowiska studenckiego 14.12.2011

- nagroda JM Rektora UP w Poznaniu w uznaniu dobrych wyników w studiach i szczególnego zaangażowania na rzecz Uczelni oraz środowiska studenckiego 19.12.2012

- nagroda JM Rektora UP w Poznaniu w uznaniu dobrych wyników w studiach i szczególnego zaangażowania na rzecz Uczelni oraz środowiska akademickiego 18.12.2013.

- nagroda oraz list gratulacyjny od JM Rektora UP w Poznaniu za zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska akademickiego otrzymane podczas Uroczystości Absolutoryjnej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dnia 01.07.2014

- członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Nauka dla środowiska przyrodniczego” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 19-21.04.2012

- członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Nauka dla środowiska przyrodniczego” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 18-20.04.2013

- członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Nauka dla środowiska przyrodniczego” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 10-12.04.2014

- członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla Środowiska Przyrodniczego” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  23-25.04.2015

- członek Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla Środowiska Przyrodniczego” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  i Politechniki Poznańskiej 12-14.04.2018

- członek Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Nauka dla środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 24-27.04.2019 

- członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 16-18.10.2014

- członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 19-20.02.2016

- współorganizacja XII Wystawy Chryzantem w Palmiarni Poznańskiej organizowanej przez SITO i Palmiarnię 08.11.2010

- współorganizacja XIV Wystawy Chryzantem w Palmiarni Poznańskiej organizowanej przez SITO i Palmiarnię 25.10.2012

- współorganizacja XV Wystawy Chryzantem w Palmiarni Poznańskiej organizowanej przez SITO i Palmiarnię 25.10.2013

- współorganizacja XVII Wystawy Tulipanów w Palmiarni Poznańskiej organizowanej przez SITO i Palmiarnię 09.05.2013

- współorganizacja XVIII Wystawy Tulipanów w Westybulu Auli UAM w Poznaniu organizowanej przez SITO  09.05.2014

- współorganizacja XIX Wystawy Tulipanów w Westybulu Auli UAM w Poznaniu organizowanej przez SITO  06.05.2015

- współorganizacja Wystawy Kwiatów w Ośrodku Kultury Gminy Suchy Las organizowanej przez SITO  22-26.06.2013

- współorganizacja VII. Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski odbywających się na Targach Gardenia w Poznaniu w dniach 24-26.02.2012, organizacja stoiska SITO

- współorganizacja VIII. Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski odbywających się na Targach Gardenia w Poznaniu w dniach 26.02-01.03.2014, organizacja stoiska SITO oraz członek Komitetu Technicznego podczas ww. Mistrzostw Florystycznych

- współorganizacja IX. Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski odbywających się na Targach Gardenia w Poznaniu w dniach 24-27.02.2016, organizacja stoiska SITO oraz członek Komitetu Technicznego podczas ww. Mistrzostw Florystycznych

- współorganizacja Konkursu dla Kwiaciarń (wraz z SITO) w ramach Targów Special Days – Gardenia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach 2012-2016

- redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom I.” E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2016

- redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom II.” E.M. Szymański, T. Cłapa (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2016

- redaktor techniczny monografii „Nauka dla środowiska. Tom III.” T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2018

- redaktor naukowy monografii „Nauka dla środowiska. Tom III.” T. Cłapa, L. Dawidowicz, E. Szymański (red.). Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec 2018

9. Zainteresowania, hobby: florystyka, podróże, kulinaria, muzyka, historia, języki obce (angielski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski)

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa