Logo

Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Logowanie

Dydaktyka

Przedmiot "Warzywnictwo" jako kierunkowy był realizowany w Katedrze Warzywnictwa od początku jej powstania: do roku 1954 w Studium Ogrodniczym Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, w latach 1954-1956 na Oddziale Ogrodniczym i Oddziale Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej, a od roku 1956 do chwili obecnej już na samodzielnym Wydziale Ogrodniczym. Ponadto w latach 1953-1962 zajęcia z Warzywnictwa prowadzono na Oddziale Technologii Żywności Wydziału Rolniczego.

W ramach przedmiotu "Ogrodnictwo" Katedra Warzywnictwa realizowała w latach 1963-1993 zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw warzywnictwa dla wszystkich studentów Wydziału Rolniczego, a od roku 1994 do chwili obecnej jako oddzielny przedmiot "Warzywnictwo" na kierunkach Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt: Agronomia, Ekonomia, Produkcja Ogrodnicza, Ochrona Roślin, a także Produkcja i Zarządzanie oraz Agroturystyka.

Podstawowe zagadnienia przedmiotu "Warzywnictwo" obejmują: przyrodnicze i ekonomiczne warunki produkcji warzyw, szczegółową agrotechnikę gatunków uprawianych w polu, technologie uprawy pod osłonami, pędzenie, przechowywanie warzyw oraz uprawę grzybów jadalnych.

Drugim przedmiotem obligatoryjnym dla studentów Wydziału Ogrodniczego prowadzonym przez Katedrę Warzywnictwa jest "Inżynieria Ogrodnicza". W ramach tego przedmiotu opracowywane są zagadnienia dotyczące budowy i wyposażenia szklarni, tuneli foliowych, pieczarkarni, przechowalni i chłodni oraz możliwości regulowania mikroklimatem w tych obiektach.

Katedra prowadzi także zajęcia z przedmiotów wybieranych przez studentów w celu poszerzenia wiedzy z interesujących ich zagadnień. Do przedmiotów fakultatywnych realizowanych przez Katedrę należą: Grzyby uprawne, Rośliny zielarskie, Automatyzacja w ogrodnictwie, Warzywa dla przetwórstwa, Przechowalnictwo warzyw, Warzywa mniej znane, Herbologia.

W ramach studiów dziennych od początku powstania Wydziału Ogrodniczego prowadzona jest specjalizacja Warzywnictwo. Student przygotowujący pracę magisterską z tej specjalizacji poszerza swoją wiedzę o przedmioty prowadzone dla magistrantów przez Katedrę Warzywnictwa. Należą do nich: Wybrane zagadnienia z uprawy warzyw dotyczące między innymi integrowanej produkcji warzyw, ekologicznych aspektów produkcji warzyw, sterowania produkcją, prognozowania terminu zbioru i plonu warzyw, fizjologicznych podstaw plonowania szparaga, chorób fizjologicznych warzyw oraz uprawy truskawki pod osłonami; Nowe technologie towarowej uprawy grzybów, obejmujące biologię, warunki wzrostu i rozwoju, hodowlę twórczą i zachowawczą grzybów, produkcję grzybni oraz nowe technologie uprawy różnych gatunków grzybów uprawnych; Rośliny lecznicze uwzględniające charakterystykę substancji czynnych występujących w roślinach, uprawę ważniejszych gatunków roślin leczniczych klimatu umiarkowanego, czynniki wpływające na zawartość substancji czynnych w roślinach i surowcu oraz kierunki hodowli roślin leczniczych; Jakość i wartość biologiczna warzyw, w ramach którego omawiane są zagadnienia dotyczące wpływu zabiegów agrotechnicznych na kształtowanie zawartości niektórych związków decydujących o jakości, znaczenie doboru odmian i ich wpływu na jakość warzyw, standardów jakościowych warzyw zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej. Zastosowanie technik komputerowych w warzywnictwie; Traktowanie posprzętne i przechowalnictwo.

Studenci Warzywnictwa odbywają praktykę dyplomową, która stanowi czynnik twórczy w zakresie szkolenia zawodowego, gdyż są oni obecni przy pracach naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze.

W okresie działalności Katedry Warzywnictwa pod kierunkiem pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry przygotowano 551 prac magisterskich, których maszynopisy włączono do ewidencji biblioteki Uczelni.

 

Działalność dydaktyczna w latach 2010-2015

Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu i Medycyna Roślin. Wykłady i ćwiczenia realizowane były z następujących przedmiotów: Warzywnictwo, Ogólna i polowa uprawa warzyw, Uprawa warzyw w pomieszczeniach, Warzywa dla przetwórstwa, Ogrodnictwo zrównoważone, Podstawy produkcji roślin ogrodniczych, Przechowalnictwo owoców i warzyw, Rośliny zielarskie i grzyby uprawne, Rośliny i grzyby lecznicze, Rośliny przyprawowe i lecznicze, Nowe technologie towarowej uprawy grzybów, Inżynieria ogrodnicza, Automatyzacja w ogrodnictwie, Jakość i wartość biologiczna warzyw, Ogrody przydomowe, Warzywa mniej znane, Selected topics in horticulture, Sustainable horticulture, Modern trends in horticulture i innych.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat pod opieką pracowników Katedry zostało zrealizowanych osiem prac doktorskich, w tym jedna przez mgr inż. Wenjing Chen z Chin, 105 magisterskich, w tym pięć wykonanych przez studentów z Chin i 100 prac inżynierskich.

Do osiągnięć Katedry należy także zorganizowanie pierwszego w Polsce Studium Podyplomowego Produkcja grzybów jadalnych i leczniczych.

Copyright © All Rights Reserved 2016. Wykonanie strony przez & Matysa